W roku 2017 jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej działające na terenie województwa lubuskiego stwierdziły 70 chorób zawodowych oraz wydały 40 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych -  t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1367).

 

Pozycja wykazu

Wykaz chorób zawodowych

Liczba stwierdzonych chorób w roku

2016

2017

1

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne

1

0

3

Pylice płuc

2

2

6

Astma oskrzelowa

2

1

12

Alergiczny nieżyt nosa

1

0

15

Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat

11

10

17

Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi

0

1

18

Choroby skóry

3

4

19

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy

9

6

20

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy

8

9

21

Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo - nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co namniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2,3 kHz

-

1

22

Zespół wibracyjny:

0

1

26

Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa, w tym:

  1. wirusowe zapalenie wątroby typu B
  2. wirusowe zapalenie wątroby typu C
  3. borelioza
  4. inne ( w tym gruźlica)

15

-

-

15

35

2

1

31

1

ogółem

 

52

70