s1.jpg

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pionu higieny dzieci i młodzieży przeprowadzili 90 kontroli w zakresie  przygotowania obiektów szkolnych na przyjęcie uczniów oraz zbierali informacje na temat zakresu prowadzonych prac - informację pozyskano z 279 placówek oświatowych.

W wyniku przeprowadzonej oceny ustalono, że w szkołach prowadzone były prace remontowe, które dotyczyły sal dydaktycznych, bloków żywienia, pomieszczeń sanitarnych oraz bloków sportowych. Zakres prowadzonych prac był zróżnicowany i obejmował: malowanie ścian i sufitów, wymianę podłóg, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, modernizację oświetlenia, montaż tablic multimedialnych, doposażenie sal dydaktycznych, wymianę zużytego sprzętu kuchennego, naprawę i konserwację sprzętu sportowego, wymianę centralnego ogrzewania, prace remontowo – naprawcze pokrycia dachowego, termomodernizację budynków szkoły. 

s2.jpg              s3.jpg

s4.jpg

W placówkach prowadzono również prace budowlane związane z rozbudową i przebudową obiektów szkolnych. Prace objęły swoim zakresem sale dydaktyczne, bloki sportowe, zaplecza sanitarne oraz inne rozbudowy i dotyczyły m. in.:

  • dobudowania nowego skrzydła z salami dydaktycznymi, świetlicą i sanitariatami,
  • przebudowy sal i sanitariatów na potrzeby oddziałów nauczania wczesnoszkolnego,
  • budowy boisk sportowych oraz sal gimnastycznych wraz z zapleczem sanitarnym.

W placówkach, przeprowadzono również prace konserwatorsko-porządkowe polegające między innymi na generalnym sprzątaniu pomieszczeń szkolnych oraz terenu wokół budynków, konserwacji mebli edukacyjnych, uzupełnianiu świetlówek oraz drobnych naprawach urządzeń sanitarnych.

Znaczna część prac prowadzonych w szkołach na terenie województwa lubuskiego związana była z przystosowaniem obiektów na potrzeby ośmioletnich szkół podstawowych. Wobec wygaszania samodzielnych gimnazjów w związku ze zmianą systemu edukacji dokonaną ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe, część placówek została przekształcona w szkoły podstawowe. W następstwie tego istniejące obiekty zostały przystosowane do przyjęcia uczniów z młodszych roczników. Szkoły wprowadziły szereg nowych rozwiązań mających na celu zapewnienie najmłodszym uczniom bezpieczeństwa (wydzielenie odrębnych wejść, przestrzeni, ruchu w placówce, zabezpieczenie drzwi wejściowych przed samowolnym otwieraniem przez dzieci). W obiektach wykonano remonty sanitariatów, doposażono świetlice oraz sale lekcyjne w niezbędne meble edukacyjne. Ponadto przygotowano pracownie przedmiotowe.

Większość placówek zakończyła prowadzone remonty i rozbudowy przed rozpoczęciem roku szkolnego. W obiektach, w których prace modernizacyjne będą kontynuowane po rozpoczęciu roku szkolnego zapewniono bezpieczeństwo uczniom przez trwałe oddzielenie remontowanych części budynków. Teren prowadzonych prac zabezpieczono przed dostępem osób postronnych (ogrodzenie, oznakowanie).

W wyniku kontroli sanitarnych w szkołach oraz na podstawie zgromadzonych informacji można stwierdzić, iż placówki oświatowe na terenie województwa lubuskiego                 w większości zostały dobrze przygotowane w zakresie sanitarno-higienicznym i technicznym do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

Sporządziła: Anna Fiedorowicz - mł. asystent OHDM WSSE w Gorzowie Wlkp.