I. zakresu higieny dzieci i młodzieży:

1.       

Liczba zarejestrowanych turnusów w bazie MEN:

80

2.       

Liczba przeprowadzonych kontroli:

31

3.       

Liczba uczestników skontrolowanych turnusów:

1221

4.       

Wypoczynek nie zgłoszony do Kuratorium Oświaty:

0

5.       

Liczba turnusów, na których stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny i techniczny:

-  brak utrzymania bieżącej czystości w pokojach.

1

6.       

Liczba nałożonych mandatów karnych:

0

7.       

Liczba wydanych decyzji:

0

8.       

Liczba wniosków do Kuratorium Oświaty o unieruchomienie:

0

9.       

Inne informacje:

-   5 kontroli przeprowadzonych wspólnie z przedstawicielami innych służb, tj.: Policji, Straży Pożarnej, Kuratorium Oświaty,

-   9 kontroli przeprowadzonych wspólnie z przedstawicielami pionu Higieny Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków.

14

  II. z zakresu bezpieczeństwa żywności, żywienia i kosmetyków:

1.       

Liczba kontroli bloków żywienia w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży:

9

2.       

Liczba miejsc, w których odnotowano nieprawidłowości oraz stwierdzone nieprawidłowości:

-  brak decyzji zatwierdzającej oraz wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej w zakresie prowadzonego żywienia.

1

3.       

Liczba wydanych decyzji:

0

4.       

Liczba nałożonych mandatów karnych:

0