namioty w lesie

W czasie trwania pierwszego miesiąca wakacji przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego przeprowadzili 221 kontroli w miejscach wypoczynku dzieci                             i młodzieży. Skontrolowano 215 turnusów, które odbyły się w następujących formach:

 • 45 - w obiektach hotelowych lub innych, w których świadczone są usługi hotelarskie,
 • 28 - w obiektach wykorzystywanych okazjonalnie do wypoczynku,
 • 61 - obozy pod namiotami,
 • 81 - w miejscu zamieszkania.

W obiektach tych wypoczywało 9117 dzieci i młodzieży, w tym 7258 uczestniczyło                               w turnusach wyjazdowych, a 1859 w formach w miejscu zamieszkania.

W skontrolowanym okresie odnotowano 5 turnusów które nie zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty.

W obiektach skontrolowano warunki higieniczno-sanitarne zakwaterowania, warunki do uprawiania sportu i rekreacji oraz warunki produkcji i spożywania posiłków. Uchybienia w tym zakresie stwierdzono na 16 skontrolowanych turnusach. Dotyczyły one:

 • niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń przeznaczonych dla uczestników wypoczynku (pokoi mieszkalnych, pomieszczeń sanitarnych),
 • braku ciepłej wody,
 • braku środków do utrzymania higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnych,
 • złego stanu technicznego sprzętu pływackiego,
 • niedostatecznej liczby urządzeń sanitarnych do liczby uczestników,
 • braku aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu,
 • braku czystości i porządku,
 • niewłaściwej organizacji obozów pod namiotami (niezabezpieczone doły chłonne, brak zaświadczenia o przydatności wody do kąpieli, brak środków myjących i dezynfekcyjnych, niewłaściwe przechowywanie sprzętu kuchennego, brak wydzielonego miejsca do izolowania chorych).
 • nieprzestrzegania zasad higieny przy przygotowywaniu żywności,
 • niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego bloków żywieniowych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 8 decyzji administracyjnych oraz stosowne zalecenia. Nałożono również  8 mandatów karnych na łączną kwotę 800,00 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem do Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpłynęły 4 wnioski z prośbą o interwencję od rodziców i opiekunów. Na podstawie przeprowadzonych kontroli, jako zasadne uznano 3 zgłoszenia.

Uczestnicy wypoczynku mają zapewnioną opiekę medyczną na miejscu przez pielęgniarki lub ratowników medycznych, w nagłych przypadkach organizatorzy korzystają z miejscowych placówek służby zdrowia. Odnotowano 10 przypadków urazów i wypadków (złamania, skręcenia, stłuczenia, rany cięte, ukąszenia owadów). Wystąpiło również 13 przypadków zachorowań: przeziębienia, bóle brzucha, wymioty, zapalenie gardła, półpasiec. W skontrolowanym okresie nie odnotowano ognisk zatruć pokarmowych. Stan zdrowia wypoczywających był zadowalający.

W ramach Kampanii Edukacyjnej „Bezpieczne i zdrowe wakacje - 2017” w miejscach wypoczynku prowadzone są działania edukacyjne o różnorodnej tematyce, skierowanej do dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz opiekunów i wychowawców m. in. na temat zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego, zasad bezpiecznego zachowania nad wodą, szkodliwości promieniowania UV, zapobiegania chorobom zakaźnym i odkleszczowym, zdrowego stylu życia, skutków zażywania „dopalaczy” i profilaktyki uzależnień.

Podsumowując pierwsze tygodnie wakacji należy stwierdzić, iż większość organizatorów zapewnia uczestnikom właściwe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Stwierdzane uchybienia są usuwane na bieżąco.