Na czym polega ponowne wykorzystywanie informacji publicznej?

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Jaka podlega informacja publiczna ponownemu wykorzystaniu?

 1. udostępniona na stronie internetowej pełniącej funkcję Biuletynu Informacji Publicznej
 2. udostępniona w inny sposób, aniżeli określony w pkt 1. (np.: w formie ulotek, poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji publicznej w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.).
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Na jakich zasadach można ponownie wykorzystywać informację publiczną?

 Osoba ponownie wykorzystująca informację publiczną musi:

 1. poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej. W przypadku, gdy informacją powtórnie wykorzystywaną jest orzeczenie sądowe – podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną obowiązany jest dodatkowo do podania daty jego wydania, siedziby sądu i sygnatury akt sprawy.
 2. Przestrzegać obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 3. poinformować o sposobie i formie przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej (podania kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji).

 Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach lub częściach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną może ponownie wykorzystać informacje publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystaniu informacji publicznej. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. nie odpowiada za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

Jak wygląda uzyskanie zgody na ponowne wykorzystanie informacji publicznych na podstawie złożonego wniosku?

Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

 1. informacja publiczna nie została udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
 2. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17.01.2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 94). [wzór do pobrania]

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia jego otrzymania. W sprawach szczególnie skomplikowanych załatwienie sprawy można przedłużyć o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy przed upływem 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, oraz wysokość opłat z tym związane

Jaką odpowiedzialność ponosi Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. za wykorzystanie informacji publicznej niezgodnie z prawem?

 Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający przepisy prawa.

Czy udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania jest płatne?

 Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne. Opłata może być nałożona za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonym we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych, jak np. koszty:

 1. materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii,
 2. elektronicznych nośników informacji,
 3. pracy dodatkowej (np.: związanej z przygotowaniem informacji w celu ponownego wykorzystywania),
 4. przekazania informacji publicznej.

 Wysokość opłaty nie może przekroczyć kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 Czy można odmówić zgody na ponowne wykorzystania informacji publicznej?

 Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. może odmówić zgody na ponowne wykorzystania informacji publicznej:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. o ochronie danych osobowych),
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa),
 • w odniesieniu do informacji, dokumentów i innych danych zawierających tajemnicę prawnie chronioną kontrolowanego a uzyskanych w trakcie kontroli, z wyłączeniem żądania sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem,
 • gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

 Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona Urząd jest zobowiązany do powiadomienia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz do wyznaczenia nowego terminu, w jakim udostępni informację. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 Jakie środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty?

 Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sprzeciw można składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty. W takiej sytuacji Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. w formie decyzji administracyjnej rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Odmowa przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej a także o wysokości opłat następuje w drodze decyzji administracyjnej, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
 2. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej z powodu naruszenia prawa własności intelektualnej przysługujące innym osobom zawiera wskazanie osoby, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. uzyskał dany utwór.

Od decyzji stronie służy odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, adres: Targowa 65, 03-729 Warszawa, składane za pośrednictwem organu Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

  Metryka dokumentu

  Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
  Publikujący: Katarzyna Zaworska 2013-05-29 13:50:00
  Ostatnia modyfikacja: Katarzyna Zaworska 2014-01-09 12:00:37
  Wersja: 4
  Ilość wyświetleń: 13748

  Rejest zmian

  Wersja Zmodyfikował Data Status
  4 Katarzyna Zaworska 2014-01-09 12:00:37
  Edytowano
  3 Katarzyna Zaworska 2013-06-03 10:49:36
  Edytowano
  2 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 13:52:14
  Edytowano
  1 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 13:50:00
  Utworzono