Pytanie:
„Czy zgłaszając skargę na swojego pracodawcę za nieprzestrzeganie warunków higienicznych muszę to zrobić w formie pisemnej czy wystarczy e-mailowo?”

Odpowiedź:
Formę zgłaszania spraw do organu administracji publicznej regulują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy wykonawcze do w/w ustawy.
Skargi oraz wnioski mogą być wnoszone do organu administracji publicznej pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu (osobiście) i zawierać imię, nazwisko oraz adres wnoszącego.
W przypadku innej formy zgłoszenia (np. zgłoszeń telefonicznych lub anonimowych) z zasady pozostają one bez rozpatrzenia. Jednakże o podjęciu lub niepodjęciu działań w tej sytuacji decyduje kierownik urzędu administracji publicznej biorąc pod uwagę m.in. zgłaszane zagrożenie, znamiona prawdopodobieństwa oraz wpływ na sytuację zdrowotną i społeczną. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. lubuskim z reguły reagują na tego typu zgłoszenia.
Nadmienić należy, że najszybciej sprawa będzie rozpatrywana w sytuacji zgłoszenia jej do właściwego państwowego inspektora sanitarnego, który sprawuje nadzór nad danym przedsiębiorstwem (najczęściej jest to państwowy powiatowy inspektor sanitarny, na którego terenie prowadzi działalność firma nieprzestrzegająca warunków higienicznych).

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
Publikujący: Robert Michna 2017-02-08 09:00:18
Ostatnia modyfikacja:
Wersja: 1
Ilość wyświetleń: 332

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
1 WSSE w Gorzowie Wielkopolskim 2017-02-08 09:00:18
Utworzono