Publikujący: Paweł Perski
Data publikacji: 04-01-18

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

Ogłoszenie o naborze z dnia 17 lutego 2017r.

Oferta do: 31 grudnia 2018r.

Wymiar etatu: 1

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku asystenta-diagnosty laboratoryjnego  w Dziale Laboratoryjnym w Oddziale Mikrobiologii i Parazytologii.

Miejsce wykonywania pracy:

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

  1. Kazimierza Jagiellończyka 8 B, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Warunki pracy:

-    praca z materiałem potencjalnie zakaźnym,

-   praca w laboratorium wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej: fartuch, jednorazowe rękawiczki.

Zakres zadań:

-   wykonywanie czynności diagnosty laboratoryjnego w tym badań diagnostycznych z zakresu mikrobiologii, parazytologii, serologii i biologii molekularnej stosowanymi w Oddziale Mikrobiologii i Parazytologii metodami oraz prowadzenie związanej z nimi dokumentacji,

-  sporządzanie, sprawdzanie i autoryzacja sprawozdań z badań wykonywanych w Oddziale Mikrobiologii i Parazytologii,

-  realizacja zadań wynikających z funkcjonującego systemu zarządzania jakością w WSSE w Gorzowie Wlkp.,

-   realizacja programu sterowania jakością w zakresie prowadzonych badań laboratoryjnych,

-   obsługa i nadzór nad powierzonym wyposażenia pomiarowo-badawczym,

-   prowadzenie walidacji metod badawczych oraz dokumentacji związanej z walidacją,

- znajomość dokumentacji systemu zarządzania i aktualnych przepisów niezbędnych przy wykonywaniu powierzonych obowiązków oraz zarządzeń wewnętrznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Wymagania minimalne:

- wykształcenie wyższe – biolog lub analityk medyczny,

- uprawnienia diagnosty laboratoryjnego,

- doświadczenie w pracy laboratoryjnej,

- dobra znajomość obsługi komputera,

Wymagania dodatkowe:

- dobry stan zdrowia i dyspozycyjność,

- umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej.

Dokumenty niezbędne:

- curriculum vitae,

- list motywacyjny,

- kserokopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie  wykształcenia i uprawnień,

- kserokopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy: 

„Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach w celach związanych z organizacją procesu rekrutacyjnego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B  jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji.

Jednocześnie wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej administrowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. – na potrzeby kolejnych rekrutacji.

Wiem, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone.

Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

 

                                                      ………………………….

                                                                   Data i podpis  ”

Terminy i miejsce składania dokumentów:

- dokumenty należy złożyć do: 31 grudnia 2018r.

- decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty

- miejsce składania dokumentów:  osobiście w sekretariacie lub faxem (95 722-46-52) lub drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Inne informacje:                 

- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w WSSE, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, numer telefonu.

- List motywacyjny powinien być odręcznie podpisany,

- Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie,

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95/306 71 05,

- Kandydaci proszeni są o zapoznanie z informacją o rozstrzygnięciu postępowania umieszczoną na stronie internetowej WSSE w Gorzowie Wlkp. w zakładce „informacje o rozstrzygnięciu naboru”.

- Bliższe informacje o zakładzie zawiera regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na stronie www.wsse.gorzow.pl.

- Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 

    Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji na stanowisko asystenta w Dziale Nadzoru Sanitarnego w Oddziale Epidemiologii będzie Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 8 B,66-400 Gorzów Wlkp.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

    Dane osobowe osób uczestniczących w procesie rekrutacji będą przetwarzane w celu wyboru kandydata do pracy i podpisania z nim umowy o pracę.    Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak odmowa ich podania uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji i podpisanie umowy o pracę z wybranym kandydatem.

    Nie planujemy przekazywania danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

    Zebrane w procesie rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane do czasu podpisania z wybranym kandydatem umowy o pracę. Dokumentacja rekrutacyjna kandydatów nierozpatrzona w danym procesie rekrutacji jest przechowywana przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie jest usuwana, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie  z wybranymi osobami.

    Wszystkie osoby, które złożą dokumenty rekrutacyjne, mają prawo do żądania od nas dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, kontaktując się z nami osobiście - w siedzibie przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B w Gorzowie Wlkp.

    Jeśli osoba uczestnicząca w procesie rekrutacji uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.