Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |

 musi zawierać wszystkie frazy szukaj w:  opisach,  archiwum
Jesteś tutaj: www.wsse.gorzow.pl:

KIEROWNICTWO
Kontakt bezpośredni do pracowników wsse
ORGANIZACJA URZĘDU
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE
LABORATORIUM
BUDŻET
MAJĄTEK
Zużyte i zbędne składniki majątku
PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI
ZAŁATWIANIE SPRAW
SKARGI I WNIOSKI
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRACA W WSSE
KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA, STANOWISKA I OCENY
REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH
REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
POWIATOWE STACJE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP
REDAKCJA BIP
PLIKI DO POBRANIA
Wizyt:
6944849
27-10-2011 10:50
Kwas siarkowy jako czynnik szkodliwy w środowisku pracy

 

Kwas siarkowy(VI) (nazwa półsystematyczna: kwas siarkowy) – zgodnie z definicją jest to nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najmocniejszych kwasów. W stanie czystym jest to bezbarwna, oleista ciecz, cięższa od wody, która ma właściwości żrące. Bardzo niebezpieczne działanie wykazuje na błony śluzowe, na skórze wywołuje ciężkie oparzenia. Przebywanie w atmosferze kwasu siarkowego wywołuje choroby błon śluzowych dróg oddechowych, a także jamy ustnej.

Kwas siarkowy ma bardzo duże znaczenie w różnych gałęziach przemysłu. Służy między innymi do produkcji innych kwasów, do wyrobu barwników, włókien sztucznych, środków wybuchowych, nawozów sztucznych. Używany jest też do oczyszczania olejów, nafty, parafiny i do osuszania gazów. Stosuje się go do produkcji środków piorących, leków oraz jako elektrolit w akumulatorach ołowiowych. Jest często używanym odczynnikiem w laboratoriach oraz w syntezie organicznej do sulfonowania oraz podczas nitrowania.

Wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla kwasu siarkowego (VI) określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm) i wynosi 1 mg/m3, a wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh)- 3 mg/m3.

W prawodawstwie polskim planowane są zmiany polegające na wdrożeniu dodatkowego normatywu higienicznego dla w/w czynnika chemicznego. Wynika to z obowiązku implementacji do dnia 18 grudnia 2011r., postanowień Dyrektywy Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009r. ustanawiającej trzeci wykaz wskaźników wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywę Komisji 2000/39/WE.

Przepisy dyrektywy jw. wprowadzają dodatkowy normatyw dla kwasu siarkowego tzw. frakcję torakalną - frakcję aerozolu wnikającą do dróg oddechowych zlokalizowanych w obrębie klatki piersiowej (poniżej krtani) i obejmujących tchawicę, oskrzela, oskrzeliki końcowe, przewody pęcherzykowe i pęcherzyki płucne. Frakcja torakalna jest sumą frakcji tchawiczo- oskrzelowej i frakcji respirabilnej.

Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN podjęła uchwałę o wystąpieniu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wprowadzenie nowelizacji rozporządzenia w sprawie normatywów higienicznych dodatkowej wartości NDS dla kwasu siarkowego (VI) –mgły frakcji torakalnej:0,05 mg/m3 oraz pozostawienie w wykazie obowiązujących wartości dopuszczalnych stężeń dla tego czynnika.

W bieżącym roku jednym z kierunków działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny pracy było prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy i wypełnianie przez pracodawców obowiązków, wynikających z oceny ryzyka zawodowego pracowników narażonych na kwas siarkowy. Do czerwca 2011 roku na terenie województwa lubuskiego skontrolowano w sumie 23 zakłady pracy, w których wykonywane są prace związane z narażeniem na działanie kwasu siarkowego. Skontrolowano między innymi – 4 zakłady, w których prowadzona jest produkcja spirytusu, 3 zakłady – w których kwas siarkowy stosowany jest w procesach galwanicznych, 3 zakłady – w których kwas siarkowy stosowany jest do analiz laboratoryjnych, 3 zakłady - w których kwas siarkowy stosowany jest do oczyszczania/korekty wody w basenach. Ogółem przeprowadzono 28 kontroli w tym 5 sprawdzających.

W zdecydowanej większości zakładów nie są wykonywane pomiary stężenia kwasu siarkowego z uwagi na bardzo znikome narażenie wynikające z:

  • krótkiego czasu narażenia - do analizy nie stosuje się stężonego kwasu (kwas jest rozcieńczany pod sprawnym wyciągiem). Krótki czas narażenia – 15 minut/zmianę – uniemożliwia porównanie wyniku do wartości NDS i NDSCh,
  • tego, że stosowany kwas znajduje się w zamkniętej instalacji,
  • jednorazowego narażenia w ciągu roku oraz zastosowanych środków ochrony indywidualnej.

Oprócz powyższego dwukrotnie przeprowadzone pomiary w jednym z zakładów pracy wykazały stężenia poniżej 0,1 NDS.

W zakresie wykonania pomiarów stężenia kwasu siarkowego w powietrzu wydano 1 decyzję administracyjną.

Ponadto w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że pracodawcy:

  • nie posiadali aktualnych wyników badań i pomiarów innych czynników szkodliwych w środowisku pracy (takich jak hałas, pył) ,
  • nie posiadali rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz kart badań i pomiarów,
  • nie ocenili i nie udokumentowali oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, lub w których ocena ryzyka zawodowego nie obejmowała narażenia na czynniki chemiczne,
  • nie zapewnili właściwego stanu w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (brudne ściany, odpadający tynk, zniszczone kafle, zniszczona wykładzina podłogowa, zniszczone stoły do miareczkowania, brudne- trudne do utrzymania zlewozmywaki i krany),
  • nie zapewnili punktu wodnego do przemycia oczu i ciała w przypadku zdarzenia losowego.

Ogółem nałożono 7 decyzji administracyjnych.

Podczas wykonywanych kontroli zwiększano świadomość pracodawców w kwestii istniejących zagrożeń zdrowotnych dla pracowników wykonujących czynności w trakcie, których może wystąpić narażenie na szkodliwe czynniki chemiczne.

autor: Sylwia Rosiakautor:
< Wróć  
opublikował:
czytany: 2420  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
  Zobacz Również:

Komunikat nr 3  więcej


Komunikat nr 2  więcej


Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego  więcej


Gorzowianie rzucali palenie w gorzowskim tramwaju profilaktycznym  więcej


Już warto zaszczepić się przeciwko grypie!  więcej


Programy edukacyjne z zakresu profilaktyki tytoniowej  więcej


KARTA CHARAKTERYSTYKI.  więcej


Opiniowanie Programów Dostosowania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.   więcej


Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Higienicznego Oddział w Gorzowie Wlkp. w dniu 30 marca 2012r.  więcej


W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO NIEMOWLĄT  więcej


Rola samorządu w profilaktyce zakażeń pneumokokowych  więcej

Zgłoś błąd  

Wojewoda Lubuski

Gorzów Wielkopolski

Urząd Marszałkowski

Główny Inspektorat Sanitarny